Zur Befestigung der Fußstütze.

Der Klebesatz wird zur Befestigung der Fußstütze bei den Pedalkappen in Edelstahl benötigt.

Artikelnummer:

8X0071780

  • A1 2011-2014
  • A1 Sportback 2012-2014

Postanschrift:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
Postfach 10 04 57
85045 Ingolstadt

Telefon:

+49 (0)800 - Audi Service
+49 (0)800 - 28 347 378 423

Faxnummer:

+49 (0)800 - Fax an Audi
+49 (0)800 - 329 262 834

E-Mail:

kundenbetreuung@audi.de